Au Pair

ข้อมูลโครงการ Au Pair

โครงการที่เปิดโอกาสให้กับ ผู้ที่สนใจในการไปใช้ชีวิตที่ประเทศอเมริกา โดยการเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ซึ่งโครงการนี้ ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุน จาก รัฐบาลสหรัฐ อเมริกา ในรูปแบบ วีซ่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม J-1 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าไปอยู่กับ ครอบครัวอุปถัมภ์ สัมผัสถึงวัฒนธรรม ของครอบครัวชาวอเมริกัน เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดน ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน และทุนการศึกษาอีกด้วย

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการณ์จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • ทุนการศึกษาจำนวน $500  สำหรับการเรียนที่ อเมริกา
 • ค่าตอบแทน $195 /สัปดาห์
 • ฟรีค่าที่พักห้องส่วนตัว และอาหาร
 • ประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ(ในกรณีที่เข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนด)
 • ได้รับเงินโบนัสหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการ
 • ประสบการณ์ที่ ล้ำค่า การใช้ชีวิต และเรียนรู้วัฒนธรรม ของ คนอเมริกัน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. อายุ 18-26 ปี
 2. จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปริญญาตรี
 3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
 5. ไม่มีประวัติ อาชญากรรม
 6. ไม่สูบบุหรี่
 7. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 8. ผ่านการฝึกงานด้านการดูแลเด็ก และมีจดหมายผ่านการฝึกงาน
  ** ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็ก อายุ ระหว่าง 3 เดือน – 2 ปี อย่างต่ำ 200 ชม.( ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถฝึกงาน ได้ตาม Nursery ต่างๆที่สามารถออกใบผ่านงานได้ )
 9. มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็ก รักการหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ครั้งที่ 1

 1. รูปถ่ายสี (หน้าตรง เห็นใบหูทั้งสองข้าง) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบรับรองการจบการศึกษาและทรานสคริป ฉบับภาษาอังกฤษ
 5. สำเนาใบขับขี่ (สามารถยื่นหลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร หลังสัมภาษณ์

 1. รูปถ่ายที่ ถ่ายคู่กับเด็กขณะที่ฝึกงาน อย่างต่ำ 1 ใบ
 2. จดหมายรับรองการผ่านงาน ที่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก ขั้นต่ำ 200 ชั่วโมง
 3. จดหมายแนะนำตัวกับ ครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นภาษาอังกฤษ
 4. ใบรับรองเรื่องประวัติ อาชญากรรม
 5. สำเนา ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 6. ใบตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร Aupair ได้ที่ บริษัท ไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคารไอทีเอฟ สีลม พาเลส ชั้น 16 ห้อง 279 ถนนสีลม
 2. สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษากับเจ้าหน้าที่ ของ บริษัทไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 3. ส่งเอกสารในการสมัครครั้งที่ 1
 4. ชำระค่าสมัคร Application fee เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร หลังจากที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 1. เตรียมเอกสารหลังสอบสัมภาษณ์
 2. บริษัททำการตรวจสอบ เอกสาร และจัดส่งต่อไปทางองค์กรหลักที่อเมริกา
 3. เตรียมตัวสัมภาษณ์ กับครอบครัวอุปถัมภ์
 4. เมื่อผ่านการคัดเลือกกับทางครอบครัวอุปถัมภ์แล้ว ชำระ ค่า Program fee พร้อมทั้งเงินมัดจำ จำนวน $400 *
 5. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า ประเภท J-1 Visa
 6. ปฐมนิเทศกับบริษัทไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อนออกเดินทาง
 7. ปฐมนิเทศน์และรับการฝึกอบรมขั้นต้น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 8. เดินทางเข้า สู่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์

*** เงินมัดจำ $400 จะได้รับคืนหลังจากที่เข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนด

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

1. ค่าสมัคร 300฿
2. Application Fee 5,000฿
3. Program Fee 17,000฿
4. ค่าประกัน 400$*
5. ค่าวีซ่า 6200 ฿

*ค่าประกันได้คืนเมื่อเข้าร่วมโครงการครบตามกำหนด

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินสามารถทำได้ 2 วิธี

  1. ชำระเป็นเงินสดที่ KOOL WORLD OFFICE ในวันและเวลาทำการปกติ (อังคาร ถึง เสาร์ 10.00AM – 6.00PM)
  2. ชำระผ่านทางธนาคาร

* หากชำระด้วยวิธีที่ 2 ให้ลงชื่อในใบสลิปการโอนเงิน และ ถ่ายรูป/สแกน ส่งมาที่ thaikoolworld@gmail.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : บจ. ไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่บัญชี : 698-0-16439-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : มาบุญครองเซ็นเตอร์

นโยบายการคืนเงิน(Refund Policy) และเงื่อนไขต่างๆ

 • ค่า Application Fee ไม่สามารถ Refund ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ค่า Program Fee หรือ ค่าธรรมเนียมโครงการ สามารถ Refund คืนได้ ดังต่อไปนี้
  …..– Refund ได้เต็มจำนวน กรณีที่ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนการยืนยันงานกับนายจ้างหรือก่อนการออนไลน์งาน
  …..– Refund ได้ 50% กรณีสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านวีซ่า

หมายเหตุ :

 • ในกรณีนอกจากข้อ 2 ที่กล่าวมา เงินค่า Program Fee จะถูกหักไว้บางส่วน จำนวนที่หักไว้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท
 • ค่าดำเนินการวีซ่าต่าง ๆ เช่น ค่า sevis fee , ค่าซื้อ Pin , ซองจดหมาย เป็นต้น จะไม่ได้รับคืนเพราะเนื่องจากได้ดำเนินการสัมภาษณ์ไปแล้ว
 • ค่าธรรมเนียมโครงการจะไม่สามารถคืนได้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการออกจากโครงการเอง
 • ค่าธรรมเนียมโครงการจะไม่รวมค่าจัดสรรเรื่องบ้านพักให้ในกรณีที่บางงานไม่มีการจัดสรรไว้ให้ (ทางบริษัทจะให้คำแนะนำ)
 • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ถือว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • Kool World ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการยกเลิกและนโยบายการคืนเงินโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart