ข้อมูลโครงการ

โครงการ Internship และ Trainee USA คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ชั้นปีสุดท้าย หรือ จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ ยื่น J-1 VISA เข้าร่วมโครงการเพื่อได้ทำงาน ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเรียนมา ในลักษณะของ Trainee โดยจะได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน ตามตำแหน่งงานที่ทำและสาขาที่เปิดรับได้แก่
– Hospitality
– Information Technology
– Business ( Management , Sales, Accounting, Finance, and etc)
– Marketing

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน
 • ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกภาษาอังกฤษในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
 • ฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • เพิ่มไหวพริบปฎิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อผู้สมัครเจอเหตุการณ์ต่างๆในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
 • ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างหรือช่วงเวลาหลังจากจบการศึกษาให้เกิดประโยชน์

สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

 • ประสบการณ์การทำงานใน USA โดยได้รับค่าจ้าง
 • มีโอกาสท่องเที่ยวหลังจากเลิกงานหรือจบโครงการ
 • การเรียนรู้การใช้ชีวิตและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ
 • การพัฒนาภาษาอังกฤษจากการทำงาน
 • ใบประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ต้องจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี)
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแตกต่างได้

เอกสารในการสมัคร

 • ใบสมัคร Kool World Internship พร้อมค่าสมัคร 300 บาท (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport 1 ชุด
 • ใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ฉบับCopy 1 ชุด และ Resume / CV
 • ผลสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี เช่น TOEFL หรือ TOEIC (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 2 ใบ

เอกสารในการยื่นวีซ่าอเมริกา

 • หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า (ใช้ตัวจริง)
 • รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2*2นิ้ว 2 รูป ฉากหลังสีขาวโดยเห็นใบหน้า80%ของเนื้อที่ทั้งหมดและเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง
 • ใบรายงานผลการเรียน ภาษาอังกฤษฉบับUpdateที่สุด ตัวจริง 1 ฉบับ หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย(Sponsor)ตัวจริง ภาษาอังกฤษ
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวสามารถยื่น สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนที่มีตราประทับของบริษัทรับรอง หรือ สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหลักทรัพย์ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
 • ในกรณีที่ ทำธุรกิจการเกษตรใช้จดหมายรับรองจากเกษตรอำเภอแทน
 • หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร(Financial Letter)ตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (ผู้ออกค่าใช้จ่ายหรือ Sponsor ) โดยต้องมีชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการด้วย
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร(Statement)ของ Sponsor หรือ ผู้ออกค่าใช้จ่าย ตัวจริง ที่มีตราประทับของธนาคารรับรอง ย้อนหลัง 6 เดือน ( update ก่อนยื่นประมาณ 1-2 อาทิตย์ หรือ ในกรณีที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือนตัวจริง ที่ print ออกมาจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ จากสาขาที่เปิดบัญชี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของนักศึกษา, ผู้ปกครอง และ ผู้ออกค่าใช้จ่าย
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และ ค่า VISA Interview booking (ทางบริษัทจัดทำให้)
 • ใบเสร็จของค่าธรรมเนียม Student and Exchange Visitor Information System หรือ : SEVIS FEE ( I-797 ) (ทางบริษัทจัดทำให้)
 • DS -160, DS-2019 (ทางบริษัทจัดทำให้)

ขั้นตอนการสมัคร

 • ส่งใบสมัคร,CV/ Resume,และ รูปถ่าย ที่สำนักงานบริษัท Kool World พร้อมค่าสมัคร 300 บาท
 • จ่ายค่า application 5,000 บาท เป็นค่าสมัครเข้าร่วมโครงการกับทางองค์กรกลางของอเมริกา (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี)
 • สอบสัมภาษณ์กับตัวแทนสัมภาษณ์ของบริษัท Kool World   และจ่ายเงินมัดจำ 500$ เพื่อดำเนินการหางานให้–สอบสัมภาษณ์กับตัวแทนสัมภาษณ์กับตัวแทนจากบริษัทผู้ว่าจ้าง ทางโทรศัทพ์หรือ Skype
 • ผู้เข้าร่วมโครงการเซ็น JOB OFFER กับบริษัท พร้อมทั้งชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ
 • ดำเนินการขอ Visa
 • กำหนดวันเดินทาง และจองตั๋วเครื่องบิน
 • ทำการ orientation ที่บริษัท Kool World สำนักงานใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง
 • ออกเดินทาง
 EMPLOYER POSITION NUMBERS
จำนวนที่รับ
LOCATIONDetail 
McDonaldShift Manager 5VirginiaMore DetailApply Now
McDonald,Pizzeria, Espresso BarMcDonald Training program4New YorkMore DetailApply Now
McDonaldMcDonald Training program2New YorkMore DetailApply Now
Hotel Business Culinary3Louisiana More DetailApply Now
Hotel Business Food and Beverage 6TexasMore DetailApply Now
Lodging Company in National ParkCulinary4WyomingMore DetailApply Now
Lodging Company in National ParkPantry, prep cook, cook2Washington More DetailApply Now
LodgeFront Desk, Accounting, Marketing1Colorado More DetailApply Now
Anchorage by the Sea resortFront Desk, F&B, Housekeeper5Ogunquit, MaineMore DetailApply Now
Baltimore Country Club Food and Beverage ManyBaltimore, Maryland More DetailApply Now
Frenceman's Creek Country ClubF&B, Culinary ManyPalm Beach Gardens, FloridaMore DetailApply Now
Hard Rock Hotel at Universal Orlando ResortVarious fields ManyOrlando,FloridaMore DetailApply Now
Hilton Hotel Housekeeper 5Waikoloa, Hawaii More DetailApply Now
Hyatt St.Louis RiverfrontVarious fields 4St. Louis, MissouriMore DetailApply Now
Inn and Spa at Loretto Front Desk , Room DivisionManyLoretto, New MexicoMore DetailApply Now
Loews Royal Pacific Resort at Universal OrlandoVarious fields ManyOrlando,Florida More DetailApply Now
Loews Portofino Bay Hotel at Universal OrlandoVarious fieldsManyOrlando,FloridaMore DetailApply Now
Marco Island Marriott Front Desk , F&B ManyNaple, Florida More DetailApply Now
Marriott Airport St.LouisFront Desk 1St. Louis, MissouriMore DetailApply Now
Tampa Westshore Marriott Culinary1Tampa, Florida More DetailApply Now
Renaissance Grand Marriott F&B, Banquet Poerations 3St. Louis, MissouriMore DetailApply Now
Business Management ( Administrative tasks , accounting ,marketing etc.)Moving and Storage 1IndianaMore DetailApply Now
Freight Forwarding and Logistics company Export Documentation 1FloridaMore DetailApply Now
LogisticsImport and Export Tasks 1IllinoisMore DetailApply Now
Cherry Manufacturer/Distributor General Business, marketing, sales1CaliforniaMore DetailApply Now
Trade Show Booth Designer and ManufacturerMarketing and Sales1MissouriMore DetailApply Now
Producer of Stock mechanismSales and Customerservice 1MissouriMore DetailApply Now
Technology Provider Markeitng1Missouri More DetailApply Now
Retail Store selling beach gearBusiness management 1TexasMore DetailApply Now

KooL Promotion!!!

Duo Bonus มาเป็นคู่ รับส่วนลดเป็นคู่ สูงสุด 5,000 บาท
สมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป Program 18 เดือน รับส่วนลด 5,000 บาท
สมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป Program 12 เดือน รับส่วนลด 3,000 บาท
สมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป Program 6  เดือน  รับส่วนลด 1,000 บาท

Bonus พิเศษ ศิษย์เก่า มาเมื่อไร รับทันที 4,000 บาท

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการแบบ Full – arranged

6 เดือน 12เดือน 18 เดือน
ค่าสมัคร(฿) 300 300 300
Application Fee(฿) 5,000 5,000 5,000
Program Fee(฿)
(*มัดจำ 500$ เพื่อดำเนินการจัดหาโดยนายจ้าง)
74,900 96,900 115,900

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการแบบ Self-arranged

6 เดือน 12เดือน 18 เดือน
ค่าสมัคร(฿) 300 300 300
Application Fee(฿) 5,000 5,000 5,000
Program Fee(฿)
(*มัดจำ 500$ เพื่อดำเนินการจัดหาโดยนายจ้าง)
37,900 41,900 44,900

**หมายเหตุ

 • ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ราคาไม่รวมค่าวีซ่าและ SEVIS FEE และค่า Pin จองวันสัมภาษณ์
 • ราคาไม่รวมค่าจัดหาบ้านพัก $150 – $300
 • ราคาไม่รวมเงิน pocket money

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินสามารถทำได้ 2 วิธี

 1. ชำระเป็นเงินสดที่ KOOL WORLD OFFICE ในวันและเวลาทำการปกติ
 2. ชำระผ่านทางธนาคาร

* หากชำระด้วยวิธีที่ 2 ให้ลงชื่อในใบสลิปการโอนเงิน และ ถ่ายรูป/สแกน ส่งมาที่ thaikoolworld@gmail.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : บจ. ไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่บัญชี : 698-0-16439-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : มาบุญครองเซ็นเตอร์

นโยบายการคืนเงิน(Refund Policy) และเงื่อนไขต่างๆ

 • ค่าสมัคร 300 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในกรณีใดๆ
 • ค่า Application fee 5,000 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในกรณีใดๆ
 • ค่ามัดจำโครงการ 500$ มีเงื่อนไขการคืนเงิน ดังต่อไปนี้
  – ไม่สามารถเรียกเงินมัดจำโครงการคืนได้ในกรณี ที่ผู้สมัคร ต้องการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเอง
  – ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปฏิเสธจากองค์กรกลาง ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่ามัดจำโครงการคืนเป็นจำนวน 200$
 • ค่า Program fee มีเงื่อนไขการคืนเงินดังต่อไปนี้
  – ไม่สามารถเรียกเงินค่าโครงการคืนได้ในกรณี ที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเอง
  – ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการถูกปฏิเสธวีซ่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าโครงการคืน 80% ของค่า Program Fee ที่จ่ายมา

อยากให้ดู

อยากเล่าให้ฟัง

Internship Gallery

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart