Internship

ข้อมูลโครงการฯ

Internship / Trainee USA คือ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 6-18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานจริง และเพิ่มประสบการณ์ทำงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

Internship / Trainee USA  เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัทตัวแทนในประเทศไทย, องค์กรกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักงานกิจการเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Education & Cultural Affairs Bureau) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลสหรัฐ (U.S. Department of State หรือ DOS)

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

Internship / Trainee USA เป็นโครงการฯที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในต่างแดน (ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยเน้นการทำงานจริง (Working) และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange)

ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะมีโอกาสเรียนรู้การทำงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามา และได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวอเมริกา โดยผ่านการทำงานในองค์กรที่ได้มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน และวีซ่าพร้อมเอกสารอนุญาตทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ:
– โครงการฯนี้มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแต่เพียงเท่านั้น มิใช่  การจัดหางานในตลาดแรงงาน รายได้ที่ได้จากการทำงานถือเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ มิใช่วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมโครงการฯ แต่เป็นส่วนช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พำนัก และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา
– ผู้ที่ได้รับการเข้าเลือกโครงการฯไป Internship / Trainee USA จะสามารถทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น!!!

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 • โอกาสใช้เวลาว่างระหว่างรอรับปริญญาให้เกิดประโยชน์
 • โอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมงานชาติอื่นๆจากทั่วโลก
 • โอกาสในการพัฒนาฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งในสถานที่ทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการทำงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน
 • โอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่กระทบต่อฐานะทางบ้านมากนัก รวมไปถึงการฝึกการวางแผนในการเดินทางและการจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยตนเอง
 • โอกาสในการเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนอกเหนือจากการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
 • โอกาสในการฝึกฝนทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงมิตรภาพใหม่ๆทั้งจากเพื่อนชาวไทย, ชาวอเมริกัน และเพื่อนร่วมงานต่างชาติอื่นๆ
 • ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองของตนเองให้กว้างมากขึ้น อาจค้นพบในสิ่งที่ตนเองชอบ/ต้องการ โดยการสัมผัสกับการเผชิญชีวิตจริง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 1. นิสิต/นักศึกษาที่กำลังอยู่ชั้นปีสุดท้ายในระดับอุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี แต่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี (ก่อนวันเริ่มโครงการฯ) ตามสาขาวิชาชีพดังต่อไปนี้
  …..– Hospitality & Tourism
  …..– Hotel & Resort Management
  …..– Culinary Arts & Restaurant Management
  …..– Culinary Arts & Kitchen Management
  …..– Tourism Management
  …..– Business Management
 2. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.00 (หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่)
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดีถึงดีมาก (TOEIC 650 หรือ มีใบรับรองภาษาจากสถาบัน)
 5. ไม่มีประวัติอาชญากรรมกับสหรัฐฯ และไม่เป็นสมาชิกผู้ก่อการร้ายสากล
 6. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์และกฎระเบียบต่างๆในการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างดี
 7. ต้องการเรียนรู้และหาประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน เปิดกว้างทางความคิด พร้อมที่จะปรับบตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของชาวต่างชาติ
 8. มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยันอดทน กระตือรือร้น กล้าแสดงออก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง มีทัศนคติและมนุษยสัมพันดี

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (Application Form)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 2 ปีนับจากวันเดินทาง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (หน้ายิ้ม)
 • ใบรายงานผลการศึกษา (transcript)
 • หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (Certificate of Achievement)
 • ประวัติโดยย่อภาษาอังกฤษ Curriculum Vitae/Resume) พร้อมรูปถ่าย และ Skype ID
 • จดหมายแนะนำตนเองภาษาอังกฤษ (Cover Letter)
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ หรือหัวหน้างาน ภาษาอังกฤษ (Reference Letter) จำนวน 2 ฉบับ
 • วีดีโอแนะนำตัว ภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 1 นาที
 • หากมีผลสอบ TOEIC,  TOEFL, IELTS หรือเกียรติบัตรอื่นๆ ให้แนบมาด้วย

เอกสารในการดำเนินการยื่นสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 2 ปีนับจากวันเดินทาง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2*2นิ้ว // จำนวน 2 รูป
  …..– ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ฉากหลังสีขาว
  …..– ใบหน้าใหญ่กว่า 50%ของเนื้อที่ทั้งหมด เห็นใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน
  …..– ไม่ใส่เครื่องประดับและคอนแทคเลนส์
 • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ // จำนวน 1 ฉบับ
  …..– ปีการศึกษาล่าสุด
  …..– อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ // จำนวน 1 ฉบับ
  …..– อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย(Sponsor) ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ // จำนวน 1 ฉบับ
  …..– ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวสามารถยื่น สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนที่มีตราประทับของบริษัทรับรอง หรือ สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหลักทรัพย์ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
  …..– ในกรณีที่ ทำธุรกิจการเกษตรใช้จดหมายรับรองจากเกษตรอำเภอแทน
 • หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร(Financial Letter) ของผู้ออกค่าใช้จ่าย (Sponsor) โดยต้องมีชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระบุอยู่ในหนังสือรับรองด้วย ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ // จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมโครงการฯ, ผู้ปกครอง และ ผู้ออกค่าใช้จ่าย
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า (ทางบริษัทเป็นผู้จัดทำ)
 • ใบเสร็จของค่าธรรมเนียม Student and Exchange Visitor Information System หรือ : SEVIS FEE ( I-797 ) (ทางบริษัทเป็นผู้จัดทำ)
 • Visa Application หรือ DS -160 (ทางบริษัทเป็นผู้จัดทำ)
  *หมายเหตุ
  หากผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่บิดาหรือมารดา ต้องแสดงจดหมายรับรองความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย และเขียน Family Chart อธิบายความสัมพันธ์

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ

 • ลงทะเบียนออนไลน์
 • ศึกษารายละเอียดโครงการฯ
 • เข้าทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • เลือกงานที่เหมาะสมตามระดับภาษา
 • เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
 • สัมภาษณ์งานกับตัวแทนนายจ้าง
 • ตอบรับสัญญาการจ้างงาน
 • เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า
 • สัมภาษณ์วีซ่า ณ สถานกงสุลอเมริกา ประจำประเทศไทย
 • วางแผนการเดินทาง / จองตั๋วเครื่องบิน
 • ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • เดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา
EMPLOYER POSITION NUMBERS
จำนวนที่รับ
LOCATIONDetail
Hotel BusinessCulinary20White Sulphur Springs,
West Virginia
More DetailApply Now
Four Seasons HotelCulinary4St. Louis,
Missouri
More DetailApply Now
Fine - Dining RestaurantCulinary5Mackinac Island,
Michigan
More DetailApply Now
Hyatt Regency HotelCulinary2Atlanta,
Georgia
More DetailApply Now
ResortCulinary5Green Bay,
Wisconsin
More DetailApply Now
ResortCulinary5Kohler,
Wisconsin
More DetailApply Now
Marriott ResortCulinary10+Marco Island,
Florida
More DetailApply Now
ResortCulinary10+Verona,
New York
More DetailApply Now
ResortCulinary2Farmington,
Pennsylvania
More DetailApply Now
Omni ResortCulinary12Hot Springs,
Virginia
More DetailApply Now
Marriott ResortCulinary6Sarasota,
Florida
More DetailApply Now
Marriott ResortCulinary2San Ramon,
California
More DetailApply Now
ResortCulinary10+Keswick,
Virginia
More DetailApply Now
Hilton HotelFront Desk1St. Louis,
Missouri
More DetailApply Now
Hilton HotelCulinary3St. Louis,
Missouri
More DetailApply Now
HotelCulinary1Warren,
Vermont
More DetailApply Now
Hyatt HotelCulinary5St. Louis,
Missouri
More DetailApply Now
Hyatt HotelCulinary3Cambridge,
Maryland
More DetailApply Now
Westin HotelCulinary6Kansas City,
Missouri
More DetailApply Now

ค่าใช้จ่ายโครงการฯ

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ(฿) 5,900  บาท
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ (Program Fee) ($) 3,700 ดอลลาร์สหรัฐ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa & SEVIS Package) ($) 380 ดอลลาร์สหรัฐ

**หมายเหตุ

 • ค่าโครงการฯ ยังไม่รวมค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ($60 ต่อเดือน) ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท), ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปยังบ้านพัก / ที่ทำงาน, ค่ามัดจำที่พักและค่าที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา (ประมาณเดือนละ $150 – $450), ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ขณะเข้าร่วมโครงการฯ
  …..* ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ควรเตรียมเงิน Pocket Money ติดตัวไปคนละประมาณ $ 1,000 – $1200 โดยที่ในแต่ละงาน
  จะมีการเตรียม Pocket Money ที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากบางงานอาจมีการจ่ายค่ามัดจำและค่าเช่าบ้านในเดือนแรก เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปถึง ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดก่อนการเดินทาง
 • ค่าวีซ่า (Visa Package) ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสัมภาษณ์วีซ่า $160 (อาจมีการปรับขึ้นลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมจากทางสถานกงสุลอเมริกา) + SEVIS  Fee และค่าดำเนินการ
 • อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ หลังจากสัมภาษณ์งานหรือได้รับคัดเลือกจากนายจ้างแล้ว รวมถึงกรณีที่ผู้สมัครถูกยกเลิกงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาทำงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการเปลี่ยนงานใหม่
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินสามารถทำได้ 2 วิธี

 1. ชำระเป็นเงินสดที่ KOOL WORLD OFFICE ในวันและเวลาทำการปกติ
 2. ชำระผ่านทางธนาคาร

* หากชำระด้วยวิธีที่ 2 ให้ลงชื่อในใบสลิปการโอนเงิน และ ถ่ายรูป/สแกน ส่งมาที่ thaikoolworld@gmail.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : บจ. ไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่บัญชี : 698-0-16439-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : มาบุญครองเซ็นเตอร์

นโยบายการคืนเงินและเงื่อนไขต่างๆ(Refund Policy)

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (Application Fee) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี (Non-Refundable)
 • ค่าธรรมเนียมโครงการฯ กรณียกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ
  …..– ยกเลิกก่อนนัดสัมภาษณ์กับทาง US Sponsor คืนเต็มจำนวน หักค่าดำเนินการ 300 ดอลลาร์สหรัฐ
  …..– ยกเลิกก่อนนัดสัมภาษณ์กับทางนายจ้าง คืนเต็มจำนวน หักค่าดำเนินการ 750 ดอลลาร์สหรัฐ
  …..– ยกเลิกหลังการนัดสัมภาษณ์กับทางนายจ้าง คืนเต็มจำนวน หักค่าดำเนินการ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  …..– ยกเลิกหลังการเซ็นเอกสาร DS7002 และ/หรือ DS2019 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี
 • ค่าธรรมเนียมโครงการฯ กรณีไม่ผ่านการสัมภาษณ์
  …..– ไม่ผ่านการสัมภาษณ์กับทาง US Sponsor / US Employer คืนเต็มจำนวน หักค่าดำเนินการ 300 ดอลลาร์สหรัฐ

  …..– ไม่ผ่านสัมภาษณ์วีซ่า คืนเงินเต็มจำนวน หักค่าดำเนินการ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดคืนบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์วีซ่า)
 • ค่าวีซ่า (Visa & SEVIS Fee) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี (Non – Refundable)

อยากให้ดู

อยากเล่าให้ฟัง

Internship Gallery

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart