WORK AND TRAVEL

ข้อมูลโครงการ SUMMER WORK AND TRAVEL USA

โครงการ SUMMER WORK AND TRAVEL USA เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (CULTURAL EXCHANGE) ที่ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับวีซ่าประเภท J-1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั่นเอง วีซ่าประเภทนี้จะให้สิทธิ์น้องๆ พำนักและทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ น้องๆ จะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การทำงานในวัฒนธรรมอเมริกันและนานาชาติ นอกจากนี้น้องๆ ยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เสริมสร้างความเข้าใจต่อกันระหว่างประชนชนในประเทศสหรฐอเมริกา และประชาชนจากประเทศอื่นๆ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม
 • เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันผ่านจากการทำงานร่วมกัน
 • ช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • ฝึกให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเพื่อนชาวไทย ชาวอเมริกัน และเพื่อนต่างชาติอื่นๆ
 • เพิ่มไหวพริบปฎิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อนิสิตนักศึกษาเจอเหตุการณ์ต่างๆในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
*** โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแต่เพียงเท่านั้น มิใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน รายได้ที่ได้จากการทำงานถือเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการ มิใช่วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • โอกาสในการใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
 • โอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติอื่นๆ
 • โอกาสในการพัฒนาฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งในสถานที่ทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการทำงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน/ทำงาน
 • โอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการฝึกการวางแผนในการเดินทางและการจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเอง
 • โอกาสในการฝึกฝนทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงมิตรภาพใหม่ๆ ทั้งจากเพื่อนชาวไทยชาวอเมริกัน และเพื่อนร่วมงานต่างชาติอื่นๆ
 • ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองของตนเองให้กว้างมากขึ้น อาจค้นพบในสิ่งที่ตนเองชอบ/ต้องการ โดยการสัมผัสกับการเผชิญชีวิตจริง
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรใบผ่านการฝึกงาน ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงในประวัติการทำงานได้ในอนาคต
*** ทางบริษัทได้จัดหาประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยค่าประกันถูกรวมอยู่ในค่าโครงการเรียบร้อยแล้ว
*** ทางบริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> WAT guidance 2024

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
 • มีสถานภาพเป็นนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 – 4 หรือระดับปริญญาโทปีที่ 1
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางถึงดีมาก
 • เข้าใจวัตถุประสงค์และกฎระเบียบต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
 • ต้องการเรียนรู้และหาประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของชาวต่างชาติ
 • มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • APPLICATION FORM จากบริษัท KOOL WORLD
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 1 ชุด
 • ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา 1 ชุด (ตัวจริง/ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 1 ชุด (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • RESUME 1 ชุด (เป็นภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่าย)
 • COVER LETTER 1 ชุด (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • SKYPE ID (ใช้สำหรับการสัมภาษณ์งานกับองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา/นายจ้าง)
 • วีดีโอ (VDO) แนะนำตัวภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอก APPLICATION FORM ที่ออฟฟิศ / ที่บูธประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทไปจัดตั้ง หรือ CLICK HERE
 • สัมภาษณ์ภาษาไทยและอังกฤษกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงระดับความสามารถทางภาษาและทัศนคติ เพื่อจะได้แนะนำงานให้เหมาะสมกับน้องๆ ได้ (สัมภาษณ์ฟรี!)
 • เลือกงานที่น้องๆ สนใจ รวมไปถึง LOCATION ที่น้องๆอยากจะไป โดยมีพี่ๆ ที่มีประสบกาณ์คอยให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างละเอียด

เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการยื่นสัมภาษณ์วีซ่า

(ช่วงกุมภาพันธ์ – เมษายนของทุกปี)

  • หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
  • รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2*2นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว มีใบหน้าใหญ่กว่า 50 % ของเนื้อที่ทั้งหมดโดยเห็นใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน
  • ใบรายงานผลการเรียน (TRANSCRIPT) ภาษาอังกฤษ UPDATE ล่าสุด 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1ฉบับ (อายุไม่เกิน 30 วัน)
  • หนังสือรับรองการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ฉบับ
   – ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวสามารถยื่น สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนที่มีตราประทับของบริษัทรับรอง
   – ในกรณีที่ ทำธุรกิจการเกษตรใช้จดหมายรับรองจากเกษตรอำเภอแทน
  • หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (FINANCIAL LETTER) ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (STATEMENT)ของ SPONSOR หรือ ผู้ออกค่าใช้จ่าย ที่มีตราประทับของธนาคารรับรอง ย้อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้ BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง ที่ PRINT ออกมาจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ จากสาขาที่เปิดบัญชี)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของนักศึกษา ผู้ปกครอง และ ผู้ออกค่าใช้จ่าย
  • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และ ค่า VISA INTERVIEW BOOKING (ทางบริษัทจัดทำให้)
  • ใบเสร็จของค่าธรรมเนียม STUDENT AND EXCHANGE VISITOR INFORMATION SYSTEM หรือ : SEVIS FEE ( I-797 ) (ทางบริษัทจัดทำให้)
  • DS –156, DS-157, DS-158, DS-2019 (ทางบริษัทจัดทำให้)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

English Level A : Excellent Speaker Highly fluent user of the language with few hesitations in speech.

English Level B : Good Speaker Quite fluent and interactive but has gaps in linguistic range and control.

English Level C : Fair Speaker Talk is quite slow and vocabulary is limited.

English Level D : Poor Speaker Many communication breakdowns between the interview. NOT accepted into program.

LOCATIONPOSITION WAGES/HOURWORKING
HOUR/WEEK
HOUSING COSTENGLISH LEVELNUMBERS
AVAILABLE
Seward,
Alaska
Housekeeping$10.3432+$7.00 per dayB (upper intermediate)1
Girdwood,
Alaska
Housekeeping$12.0032+$400 - $510 per monthB (upper intermediate)- full -
Gulf Shores,
Alabama
Kitchen Help/
Prep Cook
$9.5032 - 40$120 per weekB (upper intermediate)10
Gulf Shores,
Alabama
F&B Cashier/
Kitchen Help/
Housekeeper
$10.7532+$120 per weekB (upper intermediate)6
Orange Beach,
Alabama
Server/
Busser/
Barback/
Cook
$11.00
$8.50+tips
32 - 40$120 per weekB (upper intermediate)6
Valle,
Arizona
Housekeeping/
Laundry Attendant
$12.1532 - 40***free***B (upper intermediate)3
Catalina Island,
California
Housekeeping/
Retail Sales Associate
$1432+$125 per weekB+ (advanced)4
Estes Park,
Colorado
General Clerk$1432+$500 - $600 per monthB+ (advanced)2
Suburbs of
Washington DC
Lifeguard/
Pool Operator
$11.00 - $11.7550 - 60$125 - $160 per weekB (upper intermediate)23
Rehoboth Beach,
Delaware
Team Member$14.00 + tips32+$100 -$130B+ (advanced)- full -
Kissimmee,
Florida
Sales
Associate
$8.0035 - 40$500 per monthB (upper intermediate)- full -
Alnolds Park,
Iowa
General
Restaurant
Employee
$8.5030 - 40$450 per monthB (upper intermediate)
B+ (advanced)
10
Altoona,
Iowa
Food Team Member/
Rides Team Member
$8.75 - $9.5032 - 40$95 per monthB (upper intermediate)10
Chicago,
Illinois
Crew Member$10.0035 - 40$400 - $500 per monthB (upper intermediate)- full -
Northfield,
Illinois
Wait Staff/
Kitchen Help
$4.95 + tips
$10.00
32 - 40$400 - $500 per monthB+ (advanced)- full -
Marshfield,
Massachusetts
Crew Member$13.5032+$125 per weekB (upper intermediate)- full -
St. Ignace,
Michigan
Crew Member$12.0032+$75 per weekB+ (advanced)8
Grand Marais,
Minnesota
Grocery Clerk$12.0030+$10 per dayB+
(advanced)
5
Detroit Lakes,
Minnesota
Resort Worker$10.00
(+bonus)
34+$12 per dayB
(upper intermediate)
5
West Yellowstone,
Montana
Housekeeping /
Laundry Attendant
$12.5032+$12 per dayB
(upper intermediate)
- full -
Virginia City,
Montana
Retail Candy
Shop Clerk
$12.00 (+bonus)32+$150 per monthB
(upper intermediate)
2
Charlotte,
North Carolina
Lifeguard/
Pool Technicians
$10.0050$125 per weekB+
(advanced)
2
Outer Banks,
North Carolina
Team Member$8.00
+$0.50 bonus
32 - 40$90 - $125 per weekB+
(advanced)
- full -
Riverdale,
North Dakota
Rotating
(Housekeeping,
Waitress, Busser,
Kitchen, Barista,
Bartender)
$7.25
+ tips
32 - 40$37.50 per weekC+
(upper intermediate)
8
North Conway,
New Hampshire
Crew Member$13.0032+$100 per weekB+
(advanced)
- full -
Seaside Heights,
New Jersey
Team Member$11.1040$120 - $130 per weekB+
(advance)
- full -
Wildwood,
New Jersey
Ice Cream Server$12.0032+$1,900 - $2,300 per seasonB
(upper intermediate)
- full -
Rio Grande,
New Jersey
Crew Member$12.5035+$1,900 - $2,300 per seasonB
(upper intermediate)
- full -
North Cape May,
New Jersey
Crew Member$14.0035+$110 per weekB
(upper intermediate)
- full -
Old Forge,
New York
Ride Operator/
Cashier/
Food Service/
Housekeeping
$12.5030+$70 per weekB (upper intermediate)
B+ (advanced)
6
Columbus,
Ohio
Lifeguard/
Pool Technicians
$10.00
(+$0.25 end of season bonus)
55$115 per weekB+
(advanced)
2
Fremont,
Ohio
Housekeeping$9.5030+$280 per monthB
(upper intermediate)
4
Hilton Head Island,
South Carolina
Crew Member$11.50
+
$250
bonus
32+$598 per monthB
(upper intermediate)
2
Myrtle Beach,
South Carolina
Lifeguard/
Park Service
$10.00
$9.00
32 - 45$100 per weekB
(upper intermediate)
10
Myrtle Beach,
South Carolina
Kitchen Help/
Bakery
$9.0032 - 40$100 per weekB
(upper intermediate)
6
Myrtle Beach,
South Carolina
Housekeeping$9.5032+$100 per weekC+
(upper intermediate)
6
Keystone,
South Dakota
Housekeeping /
Laundry Attendant
$12.5030 - 40FREEB
(upper intermediate)
- full -
Keystone,
South Dakota
Housekeeping$11.0030 - 40$10 per dayB
(upper intermediate)
4
Rapid City,
South Dakota
Housekeeping$10.0030+$93.75 per weekB
(upper intermediate)
3
Rapid City,
South Dakota
Room&Breakfast
Attendant
$10.0032+$93.75 per weekB
(upper intermediate)
3
Rapid City,
South Dakota
Front Desk$10.5032+$93.75 per weekB+
(advanced)
- full -
Hill City,
South Dakota
Housekeeping$10.0032+$30 per weekB
(upper intermediate)
- full -
Sevierville,
Tennessee
Busser/
Cashier/
Dishwasher/
Prep-cook/
Room Attendant
$9.00 -$10.75 32+$95 per weekB (upper intermediate)
B+ (advanced)
9
Moab,
Utah
Crew Member$11.0030 - 40$75 per weekB
(upper intermediate)
3
Moab,
Utah
Rotating Position
(Room/Laundry Attendant)
$11.0030+$350 per monthB
(upper intermediate)
- full -
Moab,
Utah
Housekeeping$14.0032+$400 per monthB
(upper intermediate)
- full -
Keswick, VirginiaFood&Beverage/
Prep-cook
$11.0032+FREEB (upper intermediate)
B+ (advanced)
6
Ocean Shores,
Washington
Crew Member$13.6932+$160 per weekB+
(advanced)
7
Wisconsin Dells,
Wisconsin
Housekeeping$10.5030+$95 per weekB
(upper intermediate)
2
Wisconsin Dells,
Wisconsin
Admission/
Cashier/
F&B/
Lifeguard/
Park Service
$7.25+tips
$10.00
30+$60 per weekB
(upper intermediate)
8
Wisconsin Dells,
Wisconsin
Front Desk/ Lifeguard/
Ride Attendant/
Ticket Seller
$9.0030+$100 per weekB+
(advanced)
6
Cody,
Wyoming
Housekeeping$9.0030+$100 per weekB
(upper intermediate)
4

NEW PROMOTION!!!

 • สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-322-6262 หรือ Line ID: thai-kool-world

ค่าใช้จ่ายโครงการ

 • ค่าสมัคร (Application Fee) 7,900 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการ (Program Fee) ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่ได้รับ
 • ค่าดำเนินการวีซ่า 6,825 บาทโดยประมาณ*
  …………–   ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า
  …………–   ค่า SEVIS Fee

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

 • บริการให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครต่างๆ
 • บริการจัดหาสถานที่ฝึกงานรวมถึงการติดต่อประสานงานกับตัวแทนขององค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา (สำหรับงานประเภท Full Placement เท่านั้น)
 • บริการดำเนินการเพื่อขอเอกสารสิทธ์ DS-2019(Certificated of Eligibility) จาก U.S. Department of State
 • ค่าธรรมเนียมเอกสาร DS-2019 ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อใช้ขอวีซ่า J-1
 • บริการให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 • บริการดำเนินเรื่องขอวีซ่าจากสถานฑูตอเมริกา, กรอกวีซ่าออนไลน์, การซื้อพิน และการจองวันสัมภาษณ์วีซ่าทางอินเตอร์เน็ต
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุครอบคุลมระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 • บริการให้ความรู้ก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ (Pre-Departure Orientation) ให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม การปรับตัว และกฎระเบียบของโครงการฯ ที่จำเป็นต้องทราบ
 • เอกสารคู่มือสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดต่างๆ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 • บริการให้คำแนะนำปรึกษาและความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง จากเจ้าหน้าที่ในไทยและเจ้าหน้าที่องค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการยังไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายการเดินทางระหว่างประเทศ (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศสหรัฐอเมริกา **ประมาณ 35,000-60,000 บาท (ไป-กลับ) ขึ้นอยู่กับเมืองที่ไป)
 • ค่าใช้จ่ายการเดินทางภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่ามัดจำที่พักและค่าที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ขณะเข้าร่วมโครงการ

* อัตราค่าดำเนินการวีซ่าจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราของสำนักงานกงสุลอเมริกา
** ราคาตั๋วเครื่องบินแตกต่างกันตาม วัน เวลา และสถานที่ ในกรณีที่น้องๆ จะเดินทางไปถ้ามีการเปลี่ยนหรือเลื่อนวันเดินทางอาจจะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับกฏของแต่ละสายการบิน ในการเปลี่ยนแปลงวันเวลาและค่าใช้จ่าย
*** ทางบริษัทฯ แนะนำให้น้องๆ เตรียมเงินสำรองในส่วนของ pocket money ไว้ประมาณ $1,000 เป็นอย่างต่ำ (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นเงินส่วนตัวของนักศึกษาที่ควรเตรียมให้พอสมควรสำหรับค่าใช้จ่ายช่วง 2 – 4 อาทิตย์แรกของการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินสามารถทำได้ 2 วิธี

 1. ชำระเป็นเงินสดที่ KOOL WORLD OFFICE ในวันและเวลาทำการปกติ (อังคาร ถึง เสาร์ 10.00AM – 6.00PM)
 2. ชำระผ่านทางธนาคาร

* หากชำระด้วยวิธีที่ 2 ให้ลงชื่อในใบสลิปการโอนเงิน และ ถ่ายรูป/สแกน ส่งมาที่ thaikoolworld@gmail.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : บจ. ไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่บัญชี : 698-0-16439-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : มาบุญครองเซ็นเตอร์

นโยบายการคืนเงิน(Refund Policy) และเงื่อนไขต่างๆ

 • ค่าสมัคร (Application Fee) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี
 • ค่าโครงการ (Program Fee) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี ยกเว้นกรณีไม่ผ่านวีซ่า จะสามารถขอคืนได้สูงสุดครึ่งหนึ่งของค่าโครงการ
 • ค่าวีซ่า (Visa Fee) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี

หมายเหตุ :

 • ค่าธรรมเนียมโครงการยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศสหรัฐอเมริกาค่าใช้จ่ายการเดินทางภายในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ามัดจำที่พักและค่าที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ขณะเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ถือว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการยกเลิกและนโยบายการคืนเงินโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อยากให้ดู

อยากเล่าให้ฟัง

WORK & TRAVEL GALLERY

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart