ข้อมูลโครงการ SUMMER WORK AND TRAVEL USA

โครงการ SUMMER WORK AND TRAVEL USA เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (CULTURAL EXCHANGE) ที่ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับวีซ่าประเภท J-1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั่นเอง วีซ่าประเภทนี้จะให้สิทธิ์น้องๆ พำนักและทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ น้องๆ จะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การทำงานในวัฒนธรรมอเมริกันและนานาชาติ นอกจากนี้น้องๆ ยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เสริมสร้างความเข้าใจต่อกันระหว่างประชนชนในประเทศสหรฐอเมริกา และประชาชนจากประเทศอื่นๆ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม
 • เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันผ่านจากการทำงานร่วมกัน
 • ช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • ฝึกให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเพื่อนชาวไทย ชาวอเมริกัน และเพื่อนต่างชาติอื่นๆ
 • เพิ่มไหวพริบปฎิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อนิสิตนักศึกษาเจอเหตุการณ์ต่างๆในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
*** โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแต่เพียงเท่านั้น มิใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน รายได้ที่ได้จากการทำงานถือเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการ มิใช่วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • โอกาสในการใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
 • โอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติอื่นๆ
 • โอกาสในการพัฒนาฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งในสถานที่ทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการทำงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน/ทำงาน
 • โอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการฝึกการวางแผนในการเดินทางและการจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเอง
 • โอกาสในการฝึกฝนทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงมิตรภาพใหม่ๆ ทั้งจากเพื่อนชาวไทยชาวอเมริกัน และเพื่อนร่วมงานต่างชาติอื่นๆ
 • ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองของตนเองให้กว้างมากขึ้น อาจค้นพบในสิ่งที่ตนเองชอบ/ต้องการ โดยการสัมผัสกับการเผชิญชีวิตจริง
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรใบผ่านการฝึกงาน ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงในประวัติการทำงานได้ในอนาคต
*** ทางบริษัทได้จัดหาประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยค่าประกันถูกรวมอยู่ในค่าโครงการเรียบร้อยแล้ว
*** ทางบริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
 • มีสถานภาพเป็นนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 – 4 หรือระดับปริญญาโทปีที่ 1
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางถึงดีมาก
 • เข้าใจวัตถุประสงค์และกฎระเบียบต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
 • ต้องการเรียนรู้และหาประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของชาวต่างชาติ
 • มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • APPLICATION FORM จากบริษัท KOOL WORLD
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 1 ชุด
 • ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา 1 ชุด (ตัวจริง/ภาษาอังกฤษ)
 • RESUME 1 ชุด (เป็นภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่าย)
 • COVER LETTER 1 ชุด (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • SKYPE ID (ใช้สำหรับการสัมภาษณ์งานกับองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา/นายจ้าง)

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอก APPLICATION FORM ที่ออฟฟิศ / ที่บูธประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทไปจัดตั้ง หรือ CLICK HERE
 • สัมภาษณ์รภาษาไทยและอังกฤษกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงระดับความสามารถทางภาษาและทัศนคติ เพื่อจะได้แนะนำงานให้เหมาะสมกับน้องๆ ได้ (สัมภาษณ์ฟรี!)
 • เลือกงานที่น้องๆ สนใจ รวมไปถึง LOCATION ที่น้องๆอยากจะไป โดยมีพี่ๆ ที่มีประสบกาณ์คอยให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างละเอียด

เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการยื่นสัมภาษณ์วีซ่า

(ช่วงกุมภาพันธ์ – เมษายนของทุกปี)

  • หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
  • รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2*2นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว มีใบหน้าใหญ่กว่า 50 % ของเนื้อที่ทั้งหมดโดยเห็นใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน
  • ใบรายงานผลการเรียน (TRANSCRIPT) ภาษาอังกฤษ UPDATE ล่าสุด 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1ฉบับ
  • หนังสือรับรองการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ฉบับ
  • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวสามารถยื่น สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนที่มีตราประทับของบริษัทรับรอง
  • ในกรณีที่ ทำธุรกิจการเกษตรใช้จดหมายรับรองจากเกษตรอำเภอแทน
  • หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (FINANCIAL LETTER) ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (STATEMENT)ของ SPONSOR หรือ ผู้ออกค่าใช้จ่าย ที่มีตราประทับของธนาคารรับรอง ย้อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้ BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง ที่ PRINT ออกมาจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ จากสาขาที่เปิดบัญชี)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของนักศึกษา ผู้ปกครอง และ ผู้ออกค่าใช้จ่าย
  • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และ ค่า VISA INTERVIEW BOOKING (ทางบริษัทจัดทำให้)
  • ใบเสร็จของค่าธรรมเนียม STUDENT AND EXCHANGE VISITOR INFORMATION SYSTEM หรือ : SEVIS FEE ( I-797 ) (ทางบริษัทจัดทำให้)
  • DS –156, DS-157, DS-158, DS-2019 (ทางบริษัทจัดทำให้)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

English Level A : Excellent SpeakerHighly fluent user of the language with few hesitations in speech.

English Level B : Good Speaker Quite fluent and interactive but has gaps in linguistic range and control.

English Level C : Fair Speaker Talk is quite slow and vocabulary is limited.

English Level D : Poor Speaker Many communication breakdowns between the interview. NOT accepted into program.

 EMPLOYER POSITION NUMBERS
จำนวนที่รับ
LOCATIONDetail 
Grassmere Inn Hotel
Housekeeping,
Groundswork,
Maintenance
2 (Male)Westhampton Beach,
New York
More DetailApply Now
American Beach WearRetail Worker,
Cashier,
Sales Clerk
2Tybee Island,
Georgia
More DetailApply Now
Eagle Beach Wear StoreRetail Sales AssociateFullMyrtle Beach, South CarolinaMore DetailApply Now
The Maids Home ServicesHouse Cleaner FullSaratoga Springs,
New York
More DetailApply Now
Mc Donald’sCrew Member,
Cashier,
Kitchen help
FullBerlin / Ocean City,
Maryland
More DetailApply Now
Dakota Pizza dba Little CeasarsCrew MemberFullDickinson, North DakotaMore DetailApply Now
Dakota Pizza dba Little CeasarsCrew MemberFullBismarck, North DakotaMore DetailApply Now
Doublewood of Bismarck Inc DBA RamadaHouskeeper 3 (Female)Bismarck, North DakotaMore DetailApply Now
Expressway Inn of BismarckHouskeeping,
Public Area Attendant
FullBismarck, North DakotaMore DetailApply Now
Hilton HotelHousekeeping 5 (TBC)Destin, FloridaMore DetailApply Now
Hilton HotelBreakfast Attendant/
Pool Attendant
FullMyrtle Beach, South CarolinaMore DetailApply Now
Avalon Bay CompanyRetail Sales AssociateFullAvalon, CaliforniaMore DetailApply Now
Food Lion SupermarketCashier, Bagger,
Stocker,Bakery / Deli
FullOuter Banks,North CarolinaMore DetailApply Now
Drury Plaza Hotel
(San Antonio Riverwalk)
Housekeeper,Breakfast Bar,Laundry,
House person
FullSan Antonio,TexasMore DetailApply Now
Pear Tree Inn San Antonio AirportHousekeeper1San Antonio,TexasMore DetailApply Now
Ben Franklin Souvenir StoreStore Team Member FullNags Head, North CarolinaMore DetailApply Now
Dunkin DonutsTeam memberFullCorolla,North CarolinaMore DetailApply Now
Dunkin DonutsTeam memberFullWilliamsburg, VirginiaMore DetailApply Now

KOOL PROMOTION!!! EARLY BIRD BONUS

 • ยิ่งเร็ว ยิ่งคุ้มค่า!!! ผู้สมัคร 20 คนแรก รับส่วนลดทันที 7,000 บาท จ่ายค่าโครงการเพียง 50,900 บาท เท่านั้น!!!

BONUS พิเศษ JUST FOR KOOL

ศิษย์เก่า KOOL WORLD มาเมื่อไร รับทันที COME BACK BONUS 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการ

 • ค่าสมัคร (Application Fee) 5,900 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการ (Program Fee) ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่ได้รับ
 • ค่าดำเนินการวีซ่า 5,500 บาทโดยประมาณ
  • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า ($160)
  • ค่า SEVIS Fee ($35)

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

 • บริการให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครต่างๆ
 • บริการจัดหาสถานที่ฝึกงานรวมถึงการติดต่อประสานงานกับตัวแทนขององค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา (สำหรับงานประเภท Full Placement เท่านั้น)
 • บริการดำเนินการเพื่อขอเอกสารสิทธ์ DS-2019(Certificated of Eligibility) จาก U.S. Department of State
 • ค่าธรรมเนียมเอกสาร DS-2019 ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อใช้ขอวีซ่า J-1
 • บริการให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 • บริการดำเนินเรื่องขอวีซ่าจากสถานฑูตอเมริกา, กรอกวีซ่าออนไลน์, การซื้อพิน และการจองวันสัมภาษณ์วีซ่าทางอินเตอร์เน็ต
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุครอบคุลมระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 • บริการให้ความรู้ก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ (Pre-Departure Orientation) ให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม การปรับตัว และกฎระเบียบของโครงการฯ ที่จำเป็นต้องทราบ
 • เอกสารคู่มือสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดต่างๆ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 • บริการให้คำแนะนำปรึกษาและความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง จากเจ้าหน้าที่ในไทยและเจ้าหน้าที่องค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการยังไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายการเดินทางระหว่างประเทศ (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศสหรัฐอเมริกา **ประมาณ 35,000-60,000 บาท (ไป-กลับ) ขึ้นอยู่กับเมืองที่ไป)
 • ค่าใช้จ่ายการเดินทางภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่ามัดจำที่พักและค่าที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ขณะเข้าร่วมโครงการ***

* อัตราค่าดำเนินการวีซ่าจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราของสำนักงานกงสุลอเมริกา ** ราคาตั๋วเครื่องบินแตกต่างกันตาม วัน เวลา และสถานที่ ในกรณีที่น้องๆ จะเดินทางไปถ้ามีการเปลี่ยนหรือเลื่อนวันเดินทางอาจจะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับกฏของแต่ละสายการบิน ในการเปลี่ยนแปลงวันเวลาและค่าใช้จ่าย ***ทางบริษัทฯ แนะนำให้น้องๆ เตรียมเงินสำรองในส่วนของ pocket money ไว้ประมาณ $1,000 เป็นอย่างต่ำ (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นเงินส่วนตัวของนักศึกษาที่ควรเตรียมให้พอสมควรสำหรับค่าใช้จ่ายช่วง 2 – 4 อาทิตย์แรกของการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินสามารถทำได้ 2 วิธี

 1. ชำระเป็นเงินสดที่ KOOL WORLD OFFICE ในวันและเวลาทำการปกติ (อังคาร ถึง เสาร์ 10.00AM – 6.00PM)
 2. ชำระผ่านทางธนาคารได้ดังนี้

* หากชำระด้วยวิธีที่ 2 ให้ลงชื่อในใบสลิปการโอนเงิน และ ถ่ายรูป/สแกน ส่งมาที่ thaikoolworld@gmail.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : บจ. ไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่บัญชี : 698-0-16439-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : มาบุญครองเซ็นเตอร์

นโยบายการคืนเงิน(Refund Policy) และเงื่อนไขต่างๆ

 • ค่าสมัคร (Application Fee) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี
 • ค่าโครงการ (Program Fee) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี ยกเว้นกรณีไม่ผ่านวีซ่า จะสามารถขอคืนได้สูงสุดครึ่งหนึ่งของค่าโครงการ
 • ค่าวีซ่า (Visa Fee) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี

หมายเหตุ :

 • ค่าธรรมเนียมโครงการยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศสหรัฐอเมริกาค่าใช้จ่ายการเดินทางภายในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ามัดจำที่พักและค่าที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ขณะเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ถือว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการยกเลิกและนโยบายการคืนเงินโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อยากให้ดู

อยากเล่าให้ฟัง

WORK & TRAVEL GALLERY

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart