WORK AND TRAVEL

ข้อมูลโครงการ SUMMER WORK AND TRAVEL USA

โครงการ SUMMER WORK AND TRAVEL USA เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (CULTURAL EXCHANGE) ที่ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับวีซ่าประเภท J-1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั่นเอง วีซ่าประเภทนี้จะให้สิทธิ์น้องๆ พำนักและทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ น้องๆ จะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การทำงานในวัฒนธรรมอเมริกันและนานาชาติ นอกจากนี้น้องๆ ยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เสริมสร้างความเข้าใจต่อกันระหว่างประชนชนในประเทศสหรฐอเมริกา และประชาชนจากประเทศอื่นๆ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม
 • เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันผ่านจากการทำงานร่วมกัน
 • ช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • ฝึกให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเพื่อนชาวไทย ชาวอเมริกัน และเพื่อนต่างชาติอื่นๆ
 • เพิ่มไหวพริบปฎิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อนิสิตนักศึกษาเจอเหตุการณ์ต่างๆในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
*** โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแต่เพียงเท่านั้น มิใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน รายได้ที่ได้จากการทำงานถือเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการ มิใช่วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • โอกาสในการใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
 • โอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติอื่นๆ
 • โอกาสในการพัฒนาฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งในสถานที่ทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการทำงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน/ทำงาน
 • โอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการฝึกการวางแผนในการเดินทางและการจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเอง
 • โอกาสในการฝึกฝนทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงมิตรภาพใหม่ๆ ทั้งจากเพื่อนชาวไทยชาวอเมริกัน และเพื่อนร่วมงานต่างชาติอื่นๆ
 • ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองของตนเองให้กว้างมากขึ้น อาจค้นพบในสิ่งที่ตนเองชอบ/ต้องการ โดยการสัมผัสกับการเผชิญชีวิตจริง
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรใบผ่านการฝึกงาน ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงในประวัติการทำงานได้ในอนาคต
*** ทางบริษัทได้จัดหาประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยค่าประกันถูกรวมอยู่ในค่าโครงการเรียบร้อยแล้ว
*** ทางบริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
 • มีสถานภาพเป็นนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 – 4 หรือระดับปริญญาโทปีที่ 1
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางถึงดีมาก
 • เข้าใจวัตถุประสงค์และกฎระเบียบต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
 • ต้องการเรียนรู้และหาประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของชาวต่างชาติ
 • มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • APPLICATION FORM จากบริษัท KOOL WORLD
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 1 ชุด
 • ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา 1 ชุด (ตัวจริง/ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 1 ชุด (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • RESUME 1 ชุด (เป็นภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่าย)
 • COVER LETTER 1 ชุด (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • SKYPE ID (ใช้สำหรับการสัมภาษณ์งานกับองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา/นายจ้าง)
 • วีดีโอ (VDO) แนะนำตัวภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอก APPLICATION FORM ที่ออฟฟิศ / ที่บูธประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทไปจัดตั้ง หรือ CLICK HERE
 • สัมภาษณ์ภาษาไทยและอังกฤษกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงระดับความสามารถทางภาษาและทัศนคติ เพื่อจะได้แนะนำงานให้เหมาะสมกับน้องๆ ได้ (สัมภาษณ์ฟรี!)
 • เลือกงานที่น้องๆ สนใจ รวมไปถึง LOCATION ที่น้องๆอยากจะไป โดยมีพี่ๆ ที่มีประสบกาณ์คอยให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างละเอียด

เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการยื่นสัมภาษณ์วีซ่า

(ช่วงกุมภาพันธ์ – เมษายนของทุกปี)

  • หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
  • รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2*2นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว มีใบหน้าใหญ่กว่า 50 % ของเนื้อที่ทั้งหมดโดยเห็นใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน
  • ใบรายงานผลการเรียน (TRANSCRIPT) ภาษาอังกฤษ UPDATE ล่าสุด 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1ฉบับ (อายุไม่เกิน 30 วัน)
  • หนังสือรับรองการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ฉบับ
   – ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวสามารถยื่น สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนที่มีตราประทับของบริษัทรับรอง
   – ในกรณีที่ ทำธุรกิจการเกษตรใช้จดหมายรับรองจากเกษตรอำเภอแทน
  • หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (FINANCIAL LETTER) ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (STATEMENT)ของ SPONSOR หรือ ผู้ออกค่าใช้จ่าย ที่มีตราประทับของธนาคารรับรอง ย้อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้ BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง ที่ PRINT ออกมาจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ จากสาขาที่เปิดบัญชี)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของนักศึกษา ผู้ปกครอง และ ผู้ออกค่าใช้จ่าย
  • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และ ค่า VISA INTERVIEW BOOKING (ทางบริษัทจัดทำให้)
  • ใบเสร็จของค่าธรรมเนียม STUDENT AND EXCHANGE VISITOR INFORMATION SYSTEM หรือ : SEVIS FEE ( I-797 ) (ทางบริษัทจัดทำให้)
  • DS –156, DS-157, DS-158, DS-2019 (ทางบริษัทจัดทำให้)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

English Level A : Excellent Speaker Highly fluent user of the language with few hesitations in speech.

English Level B : Good Speaker Quite fluent and interactive but has gaps in linguistic range and control.

English Level C : Fair Speaker Talk is quite slow and vocabulary is limited.

English Level D : Poor Speaker Many communication breakdowns between the interview. NOT accepted into program.

 EMPLOYER POSITION LOCATIONRATEENGLISH LEVELNUMBERS
จำนวนที่รับ
WORKING PERIOD
Best Western PLUSHousekeepingSeward,
Alaska
$10.19B
upper
intermediate
3Start Date:
Jun 15 to Jun 30
End Date:
Aug 15 to Sep 7
Lucy Buffett’s LuLu’sKitchen Help/
Prep-cook
Gulf Shores,
Alabama
$9.50B
upper
intermediate
10Start Date:
May 15 to Jun 1
End Date:
Aug 15 to Aug 31
The Beach Club
Resort & Spa
Host/
Busser/
Prep - Cook/
F&B Cashier
Gulf Shores,
Alabama
$7.25+tips/
$10.75
B
upper
intermediate
4Start Date:
May 10 to Jun 1
End Date:
Aug 20 to Sep 5
HotelHousekeeperOrange Beach,
Alabama
$10.50B
upper
intermediate
4Start Date:
May 7 to Jun 1
End Date:
Aug 20 to Sep 5
GlampgroundHousekeepingValle, Arizona$11.00B
upper
intermediate
4Start Date:
May 15 to May 31
End Date:
Aug 20 to Aug 31
Island VenturesHousekeeping/
Retail Sales
Associate
Catalina Island,
California
$14.00B
upper
intermediate
B+
advanced
9Start Date:
May 7 to Jun 15
End Date:
Sep 1 to Sep 7
SupermarketGeneral ClerkEstes Park,
Colorado
$12.32B+
advanced
2Start Date:
May 12 to Jun 25
End Date:
Aug 12 to Aug 20
Sunset Pool IncLifeguard/
Pool Operator
Virginia,
Maryland,
Suburbs of DC
$11-$11.75B
upper
intermediate
25Start Date:
May 7 to Jun 5
End date:
Aug 15 to Sep 7
Dunkin' DonutsTeam MemberRehoboth Beach,
Delaware
$14.00
(+tips)
B+
advanced
2Start Date:
May 25 to May 31
End Date:
Aug 20 to Sep 7
Lucy Buffett’s LuLu’sKitchen Help/
Prep-cook
Destin, Florida$9.00B
upper
intermediate
10Start Date:
May 15 to Jun1
End Date:
Aug 15 to Aug 31
Ocean Air Gift ShopSales AssociateOrlando,
Kissimmee,
Florida
$8.00B+
advanced
2Start Date:
May 20 to Jun 1
End Date:
Aug 15 to Aug 30
RestaurantBusser/
Hostess
Santa Rosa,
Florida
$8.54-$12.00B
upper
intermediate
5Start Date:
May 15 to Jun 1
End Date:
Aug 15 to Sep 7
RestaurantGeneral Restaurant
Employee
Arnolds Park,
Iowa
$8.50B
upper
intermediate
B+
advanced
10Start Date:
May 7 to Jun 30
End Date:
Aug 31 to Sep 7
Mc Donald’sTeam MemberChicago,
Illinois
$10.00B
upper
intermediate
2Start Date:
May 24 to Jun 5
End Date:
Aug 15 to Aug 30
RestaurantWait Staff/
Kitchen Help
Northfield,
Illinois
$4.95
(+tips for
wait staff)
B
upper
intermediate
2Start Date:
May 25 to Jun 10
End Date:
Aug 15 to Aug 30
Mc Donald’sCrew MemberMarshfield,
Massachusetts
$13.50B
upper
intermediate
4Start Date:
May 15 to May 31
End Date:
Aug 15 to Sep 7
MotelHousekeepingOld Orchard Beach,
Maine
$11.00B
upper
intermediate
4Start Date:
Sep 1 to Sep 7
End Date:
Aug 15 to Sep 7
Mc Donald’sTeam MemberSt. Ignace,
Michigan
$12.00B+
advanced
8Start Date:
May 7 to Jun 5
End Date:
Aug 15 to Sep 7
Grocery StoreGrocery ClerkGrand Marais,
Minnesota
$12.00B+
advanced
5Start Date:
May 15 to Jun 15
End Date:
Aug 30 to Sep 7
Resort HousekeepingDetroit Lakes,
Minnesota
$12.00B
upper
intermediate
5Start Date:
May 13 to Jun 20
End Date:
Sep 6 to Sep 7
Best Western PLUSLaundry/
House person
Billings,
Montana
$10.00B
upper
intermediate
4Start Date:
May 1 to May 20
End Date:
Aug 20 to Aug 31
GlampgroundHousekeepingWest Yellowstone,
Montana
$12.00B
upper
intermediate
2Start Date:
May 15 to May 31
End Date:
Aug 20 to Aug
31
Candy ShopRetail Candy Shop ClerkVirginia City,
Montana
$12.00B
upper
intermediate
2Start Date:
May 15 to Jun 20
End Date:
Aug 20 to Sep 6
Pool CompanyLifeguard/
Pool Technicians
Charlotte,
North Carolina
$10.00B+
advanced
2Start Date:
May 7 to Jun 10
End Date:
Aug 20 to Sep 3
Dunkin' DonutsTeam MemberOuter Banks,
North Carolina
$8.00
(+$0.50 bonus)
B+
advanced
2Start Date:
May 10 to May 20
End Date:
Aug 20 to Aug 30
Riverdale High LodgeRotating
(Housekeeping/
Waitress/
Busser/
Kitchen/
Barista/
Bartender)
Riverdale,
North Dakota
$6.25 + tips/
$7.25
C+
upper
intermediate
8Start Date:
May to Jun
End Date:
End Aug
Mc Donald’sCrew MemberNorth Conway,
New Hampshire
$12.00B+
advanced
2Start Date:
May 15 to Jun 20
End Date:
Aug 15 to Sep 7
Three Brothers
From Italy Pizza
Team memberSeaside Heights,
New Jersey
$10.30B+
advanced
2Start Date:
May 10 to May 22
End Date:
Aug 31
Ice Cream RetailIce Cream ServerWildwood,
New Jersey
$12.00B
upper
intermediate
3Start Date:
May 15 to May 25
End Date:
Aug 15 to Sep 7
Fast FoodCrew MemberRio Grande,
New Jersey
$12.50B
upper
intermediate
4Start Date:
May 15 to May 25
End Date:
Aug 15 to Sep 7
Water Safari Amusement ParkRide Operator/
Cashier/
Food Service/
Housekeeping
Old Forge,
New York
$12.50B
upper
intermediate
B+
advanced
6Start Date:
Jun 12 to Jun 16
End Date:
Aug 25 to Sep 6
Pool CompanyLifeguard/
Pool Technicians
Columbus,
Ohio
$10.00B+
advanced
2Start Date:
May 20 to Jun 10
End Date:
Aug 20 to Sep 3
HotelHousekeepingFremont,
Ohio
$9.50B
upper
intermediate
4Start Date:
May 20 to Jun 7
End Date:
Aug 20 to Sep 7
Mc Donald’sCrew MemberHilton Head Island,
South Carolina
$8.00
(+0.50bonus)
B
upper
intermediate
2Start Date:
May 20 to May 25
End Date:
Aug 15 to Aug 30
Myrtle Waves Water ParkLifeguard/
Park Service
Myrtle Beach,
South Carolina
$8.50-$10.00
B
upper
intermediate
6Start Date:
May 15 to Jun 1
End Date:
Aug 20 to Aug 31
Buffet RestaurantKitchen Help/
Bakery
Myrtle Beach,
South Carolina
$9.00
B
upper
intermediate
5Start Date:
May 15 to Jun 1
End Date:
Aug 20 to Aug 31
BROADWAY GRAND PRIXPark Services/
F&B Cook/
F&B Cashier
Myrtle Beach,
South Carolina
$8.25
C+
upper
intermediate
6Start Date:
May 21 to Jun 1
End Date:
Aug 31
HotelHousekeeperMyrtle Beach,
South Carolina
$9.50C+
upper
intermediate
6Start Date:
May 7 to May 31
End Date:
Aug 31
GlampgroundHousekeepingKeystone,
South Dakota
$12.00B
upper
intermediate
4Start Date:
May 15 to Jun 1
End Date:
Aug 20 to Aug 31
HotelHousekeeperKeystone,
South Dakota
$8.65B
upper
intermediate
4Start Date:
May 7 to Jun 10
End Date:
Aug 29 to Sep 7
MotelHousekeepingRapid City,
South Dakota
$9.00B
upper
intermediate
3Start Date:
May 10 to May 31
End Date:
Aug 10 to Aug 30
HotelRoom and Breakfast
Attendant
Rapid City,
South Dakota
$9.50
B
upper
intermediate
3Start Date:
May 15 to May 20
End Date:
Aug 10 to Aug 15
HotelFront DeskRapid City,
South Dakota
$10.00
B+
advanced
1Start Date:
May 10 to May 25
End Date:
Aug 10 to Aug 15
CampgroundHousekeepingHill City,
South Dakota
$10.00
B
upper
intermediate
2Start Date:
May 7 to Jun 20
End Date:
Aug 10 to Sep 7
GlampgroundHousekeepingPigeon Forge,
Tennessee
$11.00B
upper
intermediate
4Start Date:
May 7 to Jun 30
End Date:
Aug 20 to Sep 7
Wilderness ResortBusser/
Cashier/
Dishwasher/
Prep cook/
Room Attendant
Sevierville,
Tennessee
$9.00-$10.75B
upper
intermediate
B+
advanced
10Start Date:
May 16 to May 31
End Date:
Aug 25 to Sep 5
Mc Donald'sCrew MemberMoab,
Utah
$10.00B
upper
intermediate
2Start Date:
May 7 to May 25
End Date:
Aug 10 to Aug 31
HotelRotating Position
(Room/Laundry Attendant)
Moab, Utah
$11.00B
upper
intermediate
2Start Date:
May 7 to May 31
End Date:
Sep 1 to Sep 7
HotelHousekeepingMoab, Utah
$13.50B
upper
intermediate
2Start Date:
May 15 to Jun 5
End Date:
Aug 15 to Sep 5
Hotel & Golf ClubFood and Beverage/
Prep-cook
Keswick,
Virginia
$11.00B
upper
intermediate
B+
advanced
2Start Date:
May 7 to Jun 13
End Date:
Aug 15 to Sep 7
Fast FoodCrew MemberOcean Shores,
Washington
$13.69B+
advanced
7Start Date:
May 7 to Jun 25
End Date:
Aug 10 to Sep 7
Hotel and Golf Resort HousekeepingWisconsin Dells,
Wisconsin
$10.50B
upper
intermediate
8Start Date:
May 7 to May 30
End Date:
Aug 15 to Sep 7
Water ParkAdmission/
Cashier/
F&B/
Lifeguard/
Park Service
Wisconsin Dells, Wisconsin/a>$9.00B
upper
intermediate
8Start Date:
May 18 to May 25
End Date:
Aug 8 to Aug 30
Water & Theme ParkFront Desk/
Lifeguard/
Ride Attendant/ Ticket Seller
Wisconsin Dells, Wisconsin$9.00B+
advanced
6Start Date:
May 7 to Jun 25
End Date:
Aug 29 to Sep 7
HotelHousekeepingCody,
Wyoming
$9.00B
upper
intermediate
5Start Date:
May 10 to May 20
End Date:
Aug 10 to Aug 31

NEW PROMOTION!!!

 • สมัครวันนี้รับทันทีส่วนลดค่าโครงการฯ 10,000 บาท พร้อมตรวจ Covid-19 ฟรี
  (รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)

ค่าใช้จ่ายโครงการ

 • ค่าสมัคร (Application Fee) 5,900 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการ (Program Fee) ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่ได้รับ
 • ค่าดำเนินการวีซ่า 6,825 บาทโดยประมาณ*
  …………–   ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า
  …………–   ค่า SEVIS Fee

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

 • บริการให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครต่างๆ
 • บริการจัดหาสถานที่ฝึกงานรวมถึงการติดต่อประสานงานกับตัวแทนขององค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา (สำหรับงานประเภท Full Placement เท่านั้น)
 • บริการดำเนินการเพื่อขอเอกสารสิทธ์ DS-2019(Certificated of Eligibility) จาก U.S. Department of State
 • ค่าธรรมเนียมเอกสาร DS-2019 ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อใช้ขอวีซ่า J-1
 • บริการให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 • บริการดำเนินเรื่องขอวีซ่าจากสถานฑูตอเมริกา, กรอกวีซ่าออนไลน์, การซื้อพิน และการจองวันสัมภาษณ์วีซ่าทางอินเตอร์เน็ต
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุครอบคุลมระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 • บริการให้ความรู้ก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ (Pre-Departure Orientation) ให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม การปรับตัว และกฎระเบียบของโครงการฯ ที่จำเป็นต้องทราบ
 • เอกสารคู่มือสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดต่างๆ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 • บริการให้คำแนะนำปรึกษาและความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง จากเจ้าหน้าที่ในไทยและเจ้าหน้าที่องค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการยังไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายการเดินทางระหว่างประเทศ (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศสหรัฐอเมริกา **ประมาณ 35,000-60,000 บาท (ไป-กลับ) ขึ้นอยู่กับเมืองที่ไป)
 • ค่าใช้จ่ายการเดินทางภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่ามัดจำที่พักและค่าที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ขณะเข้าร่วมโครงการ

* อัตราค่าดำเนินการวีซ่าจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราของสำนักงานกงสุลอเมริกา
** ราคาตั๋วเครื่องบินแตกต่างกันตาม วัน เวลา และสถานที่ ในกรณีที่น้องๆ จะเดินทางไปถ้ามีการเปลี่ยนหรือเลื่อนวันเดินทางอาจจะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับกฏของแต่ละสายการบิน ในการเปลี่ยนแปลงวันเวลาและค่าใช้จ่าย
*** ทางบริษัทฯ แนะนำให้น้องๆ เตรียมเงินสำรองในส่วนของ pocket money ไว้ประมาณ $1,000 เป็นอย่างต่ำ (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นเงินส่วนตัวของนักศึกษาที่ควรเตรียมให้พอสมควรสำหรับค่าใช้จ่ายช่วง 2 – 4 อาทิตย์แรกของการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินสามารถทำได้ 2 วิธี

 1. ชำระเป็นเงินสดที่ KOOL WORLD OFFICE ในวันและเวลาทำการปกติ (อังคาร ถึง เสาร์ 10.00AM – 6.00PM)
 2. ชำระผ่านทางธนาคาร

* หากชำระด้วยวิธีที่ 2 ให้ลงชื่อในใบสลิปการโอนเงิน และ ถ่ายรูป/สแกน ส่งมาที่ thaikoolworld@gmail.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : บจ. ไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่บัญชี : 698-0-16439-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : มาบุญครองเซ็นเตอร์

นโยบายการคืนเงิน(Refund Policy) และเงื่อนไขต่างๆ

 • ค่าสมัคร (Application Fee) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี
 • ค่าโครงการ (Program Fee) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี ยกเว้นกรณีไม่ผ่านวีซ่า จะสามารถขอคืนได้สูงสุดครึ่งหนึ่งของค่าโครงการ
 • ค่าวีซ่า (Visa Fee) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี

หมายเหตุ :

 • ค่าธรรมเนียมโครงการยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศสหรัฐอเมริกาค่าใช้จ่ายการเดินทางภายในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ามัดจำที่พักและค่าที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ขณะเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ถือว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการยกเลิกและนโยบายการคืนเงินโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อยากให้ดู

อยากเล่าให้ฟัง

WORK & TRAVEL GALLERY

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart