Hotel

Hotel

งานดูแลห้องพักในโรงแรมริมชายทะเล เมืองบรรยากาศดีรวมไปถึงผู้คนน่ารัก งานนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่ชอบความสะอาดเรียบร้อย ชั่วโมงการทำงานสม่ำเสมอ ตารางงานแน่นอน สามารถจัดสรรเวลาได้ง่าย อีกทั้งยังมีเวลาว่างในการหางาน 2 และมีเวลาว่างสำหรับการท่องเที่ยวสำรวจเมืองอีกด้วยค่ะ

Employer Hotel
Location Orange Beach, Alabama
Numbers of Employment  4
Position Housekeeper
Gender Both male and female
English Level B upper intermediate
Wages /Hour $10.50
Housing Cost  $120 / person / week
Website
Google Map Click

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart